+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Мр.фарм.спец. Lirim Shabani, директор на Агенцијата за лекови и медицински средства(МАЛМЕД) и Проф.д-р.Jusuf Zejneli, ректор на Универзитетот во Тетово на 28.02.2024 година,потпишаа Меморандум за соработка. Со овој меморандум ќе се реализира соработка меѓу двете институции, за работи од заеднички интерес кои се темелат на искористувањето на научно – стручните, професионалните, материјално – техничките и просторните услови на двете страни насочени кон унапредување на едукативните, истражувачките и апликативните активности од областа на фармацијата. Меморандумот и дополнителните акти кои ќе произлезат од овој документ за заедничка соработка ,претставува можност за спроведување предвидените активности со цел осовременување и унапредување на работата на двете институции.

* * * * *

Mr. farm. spec. Lirim Shabani, Drejtor i Agjencisë së Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore(MALMED) dhe Prof. Dr. Jusuf Zejneli, Rektor i Universitetit të Tetovës më datë 28.02.2024, nënshkruan Memorandum për bashkëpunim. Me këtë Memorandum përcaktohet korniza Е bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve për realizimin e qëllimeve të përbashkëta që bazohen në edukimin profesional dhe shfrytëzimin e kushteve hapësinore shkencore, profesionale, materialo – teknike të të dy palëve që kanë të bëjnë me avancimin e aktiviteteve edukativo-arsimore, hulumtuese dhe aplikative në fushën e farmacisë. Memorandumi dhe aktet shtesë që do të rrjedhin nga ky dokument i bashkëpunimit të përbashkët, paraqesin një mundësi për zbatimin e aktiviteteve të parashikuara me qëllim modernizimin dhe përmirësimin e punës së të dy institucioneve.