+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Во текот на денешниот ден, директорката М-р фарм. Висара Риза со тим на вработени во МАЛМЕД оствари состанок со претставници од Alkaloid AD Skopje, М-р фарм. Нада Попстефанова и М-р фарм. Владимир Индов. На состанокот се дискутираше за GMP инспекцијата која во рамките на Твининг проектот, инспектори на МАЛМЕД заедно со експерт од Литванската агенција за лекови ја спроведоа во просториите на Алкалоид. Истотака се разговараше и за можноста за понатамошна соработка во делот на добрите пракси и регулативата во областа на лековите.

На состанокот на МАЛМЕД им беше донирана најновата Британска Фармакопеја 2020.

По тој повод Агенцијата за лекови и медицински средства во знак на добрата соработка и искрена благодарност додели плакета на Алкалоид АД.


MALMED me Farmakope të re Britanike

Gjatë ditës së sotme, drejtoresha Mr. Pharm. Visara Riza me një ekip të stafit të MALMED-it u takua me përfaqësues nga kompania Alkaloid, gjegjësisht Mr. Pharm. Nada Popstefanova dhe Mr. Pharm. Vladimir Indov. Në takim u diskutua për inspektimin e GMP-së e cila në kuadër të Projektit Twinning, inspektorë nga MALMED së bashku me ekspertë të Agjencisë së Lituanisë të barnave, e realizuan në hapësirat e kompanisë Alkaloid. Gjithashtu u bisedua për mundësinë e bashkëpunimit të mëtutjeshëm në kuadër të praktikës së mire dhe rregullativës në lëminë e barnave.

Në këtë takim MALMED-it iu dhurua Farmakopeja e fundit Britanike 2020.

Me këtë rast, Agjencia e barnave dhe pajisjeve mjekësore në shenjë falënderimi për bashkëpunimin e sinqertë, kompanisë Alkaloid AD i dhuroi një plaketë.