Линкови до други институции со кои соработува Агенцијата за лекови и медицински средства:

 • Министерство за здравство: www.zdravstvo.gov.mk
 • Фонд за здравствено осигурување: www.fzo.org.mk
 • Фармацевтска комора: www.fk.mk
 • Лекарска комора: www.lkm.org.mk
 • Стоматолошка комора: www.stomatoloskakomora.org
 • Институт за јавно здравје: www.iph.mk
 • Светска здравствена организација: www.who.int/en
 • Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Фармацевтски факултет: www.ff.ukim.edu.mk
 • Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Медицински факултет: www.medf.ukim.edu.mk
 • Европска Агенција за лекови (European Medicines Agency): www.ema.europa.eu/ema/
 • Американска администрација за храна и лекови (US Food & Drug Administration): www.fda.gov
 • Европска Дирекција за Квалитет на Лекови и Здравствена заштита (European Directive for the Quality of Medicines & Healthcare – EDQM): www.edqm.eu
 • Лекови за Европа (Medicines for Europe): www.egagenerics.com