+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Контрола на квалитет

Испитувањето и контролата на лекови и медицински средства се врши во две акредитирани лаборатории во Република Македонија, овлстени од страна на директорот на МАЛМЕД и тоа:
1)    лабораторијата за контрола на лекови при Институтот за Јавно здравје во Скопје, која е акредитирана по ISO 17025 и
2)    Центарот за испитување и контрола на лекови при Фармацевтскиот факултет во Скопје, кој покрај тоа што има воведено систем на квалитет 17025 и е член на OMCL европската мрежа.