+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Информации од јавен карактер

Службено лице за посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер:

Драган Димитров

е-маил: dragan.dimitrov@malmed.gov.mk

телефон: 02-5112-394, локал: 17


Слободен пристап до информации имаат сите правни и физички лица. Слободен пристап до информации имаат и странски правни и физички лица во согласност со овој и друг закон.

Образецот на Барањето содржи назив на Имателот на информацијата, личното име и презиме на Барателот на информацијата, податоци за можниот застапник или ополномоштеното лице, фирмата или правното лице, опис на информацијата со која сака да се запознае, на каков начин сака да се запознае со содржината на бараната информација и на каков начин да му се достави бараната информација. Барање може да се поднесе пополнето и на обичен лист хартија но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Барателот не е должен да го образложи барањето

Обрасци:

Барање за пристап до информации од јавен карактер-pdf формат

Барање за пристап до информации од јавен карактер-word формат