+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Со цел заштита на јавното здравје и обезбедување на лекови со проверен квалитет и безбедност како и употреба на истите согласно одобрените индикации во МАЛМЕД, би сакале да укажеме на важноста лековите кои се со режим на издавање на рецепт да се употребуваат исклучиво по препорака на лекар и да се набавуваат  од овластени, соодветни извори за набавка во наша држава (овластени правни лица кои имаат одобрение за промет на мало со лекови издадено од МАЛМЕД). Во таа насока посебно сакаме да укажеме на соодветната употреба на лекот Оземпик за кој имаше разбранувања во јавноста за неговата злоупотреба во цел на слабеење. Овој лек е одобрен во нашата земја за третман на пациенти со дијабет тип 2 и смее да се користи само по препорака на лекар .

МАЛМЕД истотака укажува на важноста секој сомнеж за несакана реакција при употребата на лековите да се пријави до Агенцијата за лекови и медицински средства на Оn-line апликацијата за пријавување преку веб страната на Агенцијата https://malmed.gov.mk/ или преку писарницата на МАЛМЕД (ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 кат 1).

* * * * *

Me qëllim të mbrojtjes së shëndetin publik dhe të sigurimit të barnave me cilësi dhe siguri të verifikuar, si dhe përdorimin e tyre në përputhje me indikacionet e miratuara në MALMED, dëshirojmë të theksojmë rëndësinë që barnat të cilët janë në regjimin e lëshimit me recetë të përdoren ekskluzivisht me rekomandimin e mjekut dhe të blihen nga burime të autorizuara, adekuate për blerje në vendin tonë (persona të autorizuar juridikë që kanë leje për shitje me pakicë të barnave të lëshuar nga MALMED). Në këtë drejtim, duam të theksojmë për përdorimin adekuat të barit Ozempik, për të cilën pati shqetësime në opinion për abuzimin e tij me qëllim të humbjes së peshës. Ky medikament është i miratuar në vendin tonë për trajtimin e pacientëve me diabet të llojit 2 dhe mund të përdoret vetëm me rekomandimin e mjekut.

MALMED gjithashtu thekson rëndësinë që çdo dyshim për ndonjë reaksioni të padëshiruar gjatë përdorimit të barnave të raportohet në Agjencinë e Barnave dhe Pajisje Mjekësore në aplikacionin për raportim On-line përmes faqes së internetit të Agjencisë https://malmed.gov.mk/ ose përmes zyrës arkivore në MALMED (Rr. Shën Kirili dhe Metodi nr. 54, kati 1-rë