+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Би сакале да ја информираме јавноста и да апелираме за внимателно користење на лековите и истите да бидат само по препорака на лекар.

Употребата на лекови по препораки на социјалните мрежи и влијанието на познати личности (инфлуенсери) им се наметнува на граѓаните и е се почесто присутно , осебено кај младата популација.

Периодов е актуелна злоупотребата на лекот Оземпик, кој е регистриран во РСМ и е индициран за третман на возрасни со недоволно контролиран дијабетес мелитус тип 2 како надополнување на исхраната и физичката активност. Употребата на овој лек е холивудски тренд и се набавува како средство за слабеење.

Агенција за лекови и медицински средства сака да апелира дека лекот Оземпик е регистриран исклучиво за третман на возрасни пациенти со дијабет тип II, кој се издава само на лекарски рецепт. Примената на лекот за слабеење е надвор од одобреното индикационо подрачје, таканаречена “off-label” употреба за  која лично е одговорен лекарот кој го пропишува и за истото треба да го извести МАЛМЕД.

Како и за секој друг лек, и за лекоит Оземпикот постојат контраиндикации, односно состојби во кои лекот не смее да се применува, а евидентирани се и несакани реакции (намалување на нивото на шеќер во крвта, повраќање, пролив, болки во стомакот, запек, мачнина, пореметување на метаболизмот и други) кои здравствениот работник треба да му ги укаже на пациентот и да му дадее совет како да се справи со нив.

До Агенција за лекови и медицински средства е пристигната и пријава од страна на носителот на одобрение за ставање на лек во промет за лекот Оземпик за фалсификуван лек на територијата на нашата држава. Агенција за лекови и медицински средства сака да Ви укаже на можноста за појава на фалсификат на пазарот и потребата од поголема претпазливост при набавката на лекот.

Фармацевтските инспектори согласно дадените информации во пријавата спроведува вонреден инспекциски надзор во аптеките.

Сакаме да потенцираме и да укажеме на важноста за купување на лекови од овластени, соодветни извори за набавка (овластени правни лица кои имаат одобрение за промет на мало со лекови издадено од Агенција за лекови и медицински средства), а се со цел користење на лекови со потврден квалитет и безбедност кои се одобрени со Закон.

* * * * *

Dëshirojmë të informojmë opinionin dhe të apelojmë për përdorimin e kujdesshëm të barnave dhe përdorimin e tyre vetëm me rekomandimin e mjekut.

Përdorimi i barnave në bazë të rekomandimeve në rrjetet sociale dhe ndikimit të njerëzve të njohur (influencerëve) u imponohet qytetarëve dhe është gjithnjë e më i pranishëm, veçanërisht tek popullata e re.

Gjatë kësaj periudhe është aktual abuzimi me barin Ozempik, i cili është i regjistruar në RMV dhe është i sugjeruar për trajtimin e të rriturve me diabet mellitus lloji 2 të kontrolluar në mënyrë të pamjaftueshme, si një shtesë në ushqim dhe aktivitetin fizik. Përdorimi i këtij bari është një trend hollivudian dhe po shitet si mjet për të humbur peshë.

Agjencia e barnave dhe mjeteve mjekësore  dëshiron të apelojë që bari Ozempik është i regjistruar ekskluzivisht për trajtimin e pacientëve të rritur me diabet të llojit II, i cili lëshohet vetëm me recetë të mjekut. Aplikimi i barit për të humbur peshë është jashtë zonës së miratuar të indikacionit, i ashtuquajturi përdorim “off-label” për të cilin përgjegjës është personalisht mjeku që përshkruan recetën dhe për të njëjtën gjë duhet t’a njoftojë Agjencia e barnave dhe mjeteve mjekësore    .

Si për çdo bar tjetër, edhe për barin Ozempik ekzistojnë kundërindikacione, përkatësisht situata në të cilat bari nuk guxon të aplikohet, ndërsa për to janë të regjistruara edhe reaksione të padëshiruara (ulje të nivelit të sheqerit në gjak, të vjella, diarre, dhimbje stomaku, kapsllëk, të përziera, çrregullime metabolike dhe të tjera) për të cilat punonjësi shëndetësor duhet t’i tregojë pacientit dhe ta këshillojë se si të ballafaqohet me ato.

 Agjencia e barnave dhe mjeteve mjekësore  ka marrë edhe një denoncim nga mbajtësi i autorizimit për nxjerrjen në treg të barit Ozempik për një bar të falsifikuar në territorin e shtetit tonë. Agjencia e barnave dhe mjeteve mjekësore  dëshiron t’ju tregojë mundësinë e shfaqjes së një bari të falsifikuar në treg dhe nevojën për kujdes më të madh gjatë blerjes së barit.

Sipas informacioneve të dhëna në denoncim, inspektorët farmaceutikë kanë kryer kontrolle të jashtëzakonshme në barnatore.

Duam të theksojmë dhe tregojmë rëndësinë e blerjes së barnave nga burime prokurimi të autorizuara, përkatëse (personat juridikë të autorizuar që kanë miratimin për shitje me pakicë të barnave të lëshuar nga Agjencia e barnave dhe mjeteve mjekësore  ), me qëllim përdorimin e barnave të cilësisë dhe sigurisë së konfirmuar të miratuara me Ligj.