+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Закони

ЗАКОН ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА

 

Закон за лековите и медицинските средства – неофицијален пречистен текст 

 1. Закон за лековите и медицинските помагала „Службен весник на РМ“, бр.106/07
 2. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала „Службен весник на РМ“, бр.88/10
 3. Закон за дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала „Службен весник на РМ“, бр.36/11
 4. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала „Службен весник на РМ“, бр.53/11
 5. Закон за дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала „Службен весник на РМ“, бр.136/11
 6. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала „Службен весник на РМ“, бр.11/12
 7. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала „Службен весник на РМ“, бр.147/13
 8. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала „Службен весник на РМ“, бр.164/13
 9. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала „Службен весник на РМ“, бр. 27/14
 10. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала „Службен весник на РМ“, бр.43/14
 11. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала „Службен весник на РМ“, бр.88/15
 12. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства „Службен весник на РМ“, бр.154/15
 13. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства „Службен весник на РМ“, бр.228/15
 14. Закон за изменување на Законот за лековите и медицинските средства „Службен весник на РМ“, бр.07/16
 15. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства „Службен весник на РМ“, бр.53/16
 16. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства „Службен весник на РМ“, бр. 83/18
 17. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства „Службен весник на РМ“, бр. 113/18
 18. Закон за дополнување на Законот за лековите и медицинските средства „Службен весник на РМ“, бр. 245/18
 19. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства „Службен весник на РСМ“, бр. 28/21
 20. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства „Службен весник на РСМ“, бр. 122/21
 21. Закон за дополнување на Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на РСМ“ бр.60/23) 

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛА НА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ

 1. Закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции „Службен весник на РМ“, бр.103/08
 2. Закон за дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции „Службен весник на РМ“, бр.124/10
 3. Закон за изменување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции „Службен весник на РМ“, бр.164/13
 4. Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции „Службен весник на РМ“, бр.149/15
 5. Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции „Службен весник на РМ“, бр.37/16
 6. Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции „Службен весник на РМ“, бр.53/16
 7. Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции „Службен весник на РМ“, бр.193/17