+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Денес, во рамките на посетата на претставниците на Европскиот центар за превенција и контрола на болести(ECDC) во склоп на Европската комисија, Зам.Директорот  на МАЛМЕД Роберт Бекироски  заедно со министрите за здравство, замјоделие, зам.министерот за екологија и директорите на АХВ и ИЈЗ како и други засегнати страни  учествуваше  на работен состанок на тема “Едно здравје”во врска со борбата против антимикробната резистенција.

Агенцијата за лекови и медицински средства, како регулаторно тело кое е одговорно за управите и стручните работи поврзани со лековите и медицинските средства има голем обем на надлежности и активности директно поврзани со регистрација, промет и контрола на антимикробните лекови, вклучително и антибиотиците за превенциа и третман на инфекции ка лугето.

Зам.директорот истакна дека императив за МАЛМЕД е гаранција за достапни, квалитетни,безбедни и ефикасни лекови,особено за лекови за антимикробен третман.

Континуирано следење на потрошувачката на антимикробни лекови во хуманата медицина е дел од активностите на Секторот за информација за лекови и медицински средства кој е во склоп на МАЛМЕД.

Од минатата година воведен е унифициран електронски систем со софтверска програма за следенье на потрошувачката на лековите, што секако ги вклучува и антибиотиците.

Преку системот за фармаковигиланца, се следат сите безбедносни информации поврзани за употребата на антибиотиците, се ажурираат и јавно се објавуваат на страната на МАЛМЕД и директно се известуваат здравствените работници преку Писма за здравствените работници.

* * * * *

Sot në kuadër të vizitës së përfaqësuesve të Qendrës Evropiane për Parandalim dhe Kontroll të Sëmundjeve (ECDC) në kuadër të Komisionit Evropian, Zëvendësdrejtori i MALMED-it Robert Bekiroski së bashku me ministrat e Shëndetësisë, Bujqësisë, Zëvendësministrin e Ekologjisë dhe drejtorët e AUV dhe ISHP si dhe pjesëmarrës të tjerë të interesuar morën pjesë në një takim pune me temë “Një Shëndet” në lidhje me luftën kundër rezistencës antimikrobike.

 Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, si një organ rregullator që është përgjegjës për punët administrative dhe profesionale që kanë të bëjnë me barnat dhe pajisjet mjekësore, ka një gamë të gjerë kompetencash dhe aktivitetesh që lidhen drejtpërdrejt me regjistrimin, tregtimin dhe kontrollin e barnave antimikrobiale, përfshirë antibiotikët. për parandalimin dhe trajtimin e infeksioneve njerëzore.

Zëvendësdrejtori theksoi se imperativ për MALMED-in është garancia për barna të disponueshme, cilësore, të sigurta dhe efektive, veçanërisht për barnat për trajtimin antimikrobik.

Monitorimi i vazhdueshëm i konsumit të barnave antimikrobiale në mjekësinë humane është pjesë e aktiviteteve të Sektorit për informacion mbi barnat dhe pajisjet mjekësore, i cili është pjesë e MALMED-it.

Që nga viti i kaluar është aplikuar një sistem elektronik i unifikuar me një program softuerik për monitorimin e konsumit të barnave, ku natyrisht përfshihen edhe antibiotikët.

Përmes sistemit të farmakovigjilencës, të gjitha informacionet e sigurisë që kanë të bëjnë me përdorimin e antibiotikëve monitorohen, përditësohen dhe publikohen publikisht në faqen e internetit të MALMED-it dhe njoftohen drejtpërdrejt punonkësit e kujdesit shëndetësorë përmes Letrave për të punësuarit e kujdesit Shëndetësor.