+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

По повод Светскиот ден на дијабетесот, Сојуз на здруженија на  дијабетичари на Македонија, организираше настан под  мотото – „ДИЈАБЕТЕС – Препознај ги знаците, заштити го семејството“.

Свое обраќање имаше директорот на МАЛМЕД, М-р фарм. Висара Риза, при што говореше за важноста на одбележувањето на овој ден како најдобар начин за демистификација на болеста и секако подигнување на свеста не само кај населението туку и кај сите други засегнати страни кои на било кој начин се дел од оваа  проблематика. Тука пред се, се мисли на здравствените работници, здравствените власти и фармацевтската индустрија кои сите заедно од свој аспект се должни да придонесат во подобрувањето на достапноста на лековите и медицинските средства кои се користат при сите типови на диабетес, како и во унапредувањето на знаењата и вештините околу употребата на истите.

М-р фарм. Висара Риза истакна дека улогата на МАЛМЕД и поддршката која може да ја даде во заедничката борба за квалитетен живот на лицата со дијабет, е во две насоки: да овозможи регистрација за сите нови лекови и медицински средства во реален рок, и да ги вклучи и крајните корисници во едукативната програма на фармаковигиланца.

На крај на настанот во знак на добрата соработка со МАЛМЕД, од страна на претседателот на Сојузот на здруженија на  дијабетичари на Македонија на директорот М-р фарм. Висара Риза и беше врачена Благодарница.


DIABETI – NJIHNI SHENJAT, MBRONI FAMILJEN

Me rastin e Ditës Botërore të Diabetit, Lidhja e shoqatave të diabetikëve të Maqedonisë organizoi shënimin e kësaj dite nën moton  “DIABETI – Njihni shenjat, mbroni familjen”.

Drejtori i MALMED-it, Mr. Pharm Visara Riza, duke folur për rëndësinë e shënimit të kësaj dite si mënyra më e mirë për demistifikimin e kësaj semundjeje dhe për ngritjen e vetëdijes jo vetëm në mesin e popullatës, por edhe te të gjithë aktorët e tjerë që janë pjesë e kësaj çështjeje. Mbi të gjitha, këtu mendohet për profesionistët e shëndetit, autoritetet shëndetësore dhe industrinë farmaceutike të cilët të gjithë së bashku janë të obliguar të kontribuojnë në sigurimin e barnave dhe pajisjeve mjekësore që përdoren për të gjitha tipet e diabetit si dhe në avancimin e njohurive dhe aftësive rreth përdorimit të tyre.

Visara Riza gjithashtu theksoi se roli i MALMED-it dhe mbështetja që agjencioni mund të japë në luftën e përbashkët për jetë cilësore për njerëzit me diabet është përmes dy rrugëve: të mundësojë regjistrimin e të gjitha barnave dhe pajisjeve mjekësore të reja në kohë reale, dhe të përfshijë përdoruesit në programin edukues të farmakovigjilancës.

Në fund të evenimentit, si një shenjë e bashkëpunimit të mirë me MALMED-in, nga Presidenti i Lidhjes së shoqatave të diabetikëve të Maqedonisë drejtoreshës Visara Riza iu dha mirënjohje.