Граничен производ е секоја супстанца или комбинации на супстанции кои можат да помогнат во лекување или превенција на болести или секоја супстанца или комбинации на супстанции кои по употреба кај луѓе може да помогнат во повторно возобновување, коригирање или модифицирање на физиолошките функции.“
Директорот на Агенцијата ги пропишува поблиските услови за граничен производ, начинот на одобрување, потребната документацијата и висината на трошоците.