+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Гранични производи

Граничен производ е секоја супстанца или комбинации на супстанции кои можат да помогнат во лекување или превенција на болести или секоја супстанца или комбинации на супстанции кои по употреба кај луѓе може да помогнат во повторно возобновување, коригирање или модифицирање на физиолошките функции.“
Директорот на Агенцијата ги пропишува поблиските услови за граничен производ, начинот на одобрување, потребната документацијата и висината на трошоците.

Правилници:

    1. Правилник за поблиските услови за граничен производ, начинот на одобрување и потребната документација („Службен весник на РМ“ бр.203/15)
    2. Правилник за категоризација на лек што се продава без рецепт („Службен весник на РМ“ бр.134/15)

Обрасци:

  1. Барање за класификација на производ
  2. Барање за одобрување на граничен производ
  3. Потребни документи аз класификација на производи