+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Зам. Директорот М-р фарм. спец. Роберт Бекироски на покана на Комитетот за здравство при Американската стопанска комора во Северна Македонија, (АмЧам) денеска во Скопје учествуваше на втората годишна конференција за здравство насловена како “Поглед во иднината за нашиот здравствен систем“ .

На конференцијата сподели за актуелностите на МАЛМЕД  во поглед на Хармонизацијата на националното законодавство со Европските стандарди и добрите фармацевтски практики која е една од стратешките цели на МАЛМЕД. Tокму во оваа насока уште во 2018 година со подршка од  Европската Делегација во Скопје МАЛМЕД го започна твининг проектот под наслов: ,,Усогласување на националното законодавство со Европското и зајакнување на капацитетите  за нејзина имплементација”.

Согласно овој проект Агенцијата доби препораки во однос на актуелната регулатива за лекови и медицински средства во нашата држава и дополнително се обезбеди обука за тимот  на МАЛМЕД во повеќе сегменти од работењето како што се: GMP инспекцијата, GCP инспекцијата, постапките на ставање на лек во промет како и електронско следење на потрошувачката на лековите.

 Веќе имаме готов предлог Закон на Законот за лекови  кој беше разгледан оваа година и од европски експерт и соодветно беа направени некои дополнителни интервенции во истиот. Секако дека  во одредени сегменти од регулативата за лекови мораме да задржиме национални одредби се додека не станеме полноправна членка на ЕУ.

Што се однесува до Законот за медицински средства истиот очекуваме да биде готов во првата половина од 2024. Во однос на Електронскиот систем за следење на податоците за потрошувачката на лекови веќе е во  функција. Ќе имаме веродостојни податоци за потрошувачката на лековите, што во пракса значи  унапредување  во фармацевтскиот сектор како и целиот здравствен систем .

* * * * *

Zv. Drejtori Farm. spec. Robert Bekiroski me ftesë të Komisionit për Shëndetësi pranë Odës Ekonomike Amerikane në Maqedoninë e Veriut (AmÇam) sot në Shkup mori pjesë në konferencën e dytë vjetore të shëndetësisë me titull “Vështrim në të ardhmen për sistemin tonë shëndetësor“ . 

Në konferencë ai foli për aktualitetin e MALMED-it në lidhje me Harmonizimin e legjislacionit kombëtar me standardet evropiane dhe praktikat e mira farmaceutike, që është një nga synimet strategjike të MALMED-it. Pikërisht në këtë drejtim, që në vitin 2018, me mbështetjen e Delegacionit Evropian në Shkup, MALMED-i filloi projektin e binjakëzimit me titull: “Harmonizimi i legjislacionit kombëtar me legjislacionin evropian dhe fuqizimi i kapaciteteve për zbatimin e tij”.

Në përputhje me këtë projekt, Agjencia ka marrë rekomandime në lidhje me rregulloren aktuale për barnat dhe pajisjet mjekësore në vendin tonë, si dhe është ofruar trajnim për ekipin e MALMED-it në disa segmente të punës, siç janë: 👉Inspektimi GMP, 👉Inspektimi GCP, procedurat për vendosjen e barnave në qarkullim si dhe monitorimin elektronik të konsumit të barnave.

Tashmë kemi të gatshëm një projektligj për Ligjin për Barnat që është shqyrtuar këtë vit nga një ekspert evropian dhe në përputhje me rrethanat janë bërë disa ndërhyrje shtesë në të. Natyrisht, në disa segmente të rregullores për barnat duhet të respektojmë dispozitat kombëtare deri sa të bëhemi anëtarë të plotë të BE-së.

Sa i përket Ligjit për Pajisjet Mjekësore, presim që ai të jetë gati në gjysmën e parë të vitit 2024.

Për sa i përket Sistemit Elektronik të monitorimit të të dhënave për konsumin e barnave, ai tashmë është në funksion. Do të kemi të dhëna të besueshme për konsumin e barnave, që në praktikë do të thotë avancim si në sektorin farmaceutik ashtu edhe në të gjithë sistemin shëndetësor.