+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Темата на Светскиот ден на фармацевтите 2019 “Безбедни и ефикасни лекови за сите”, има за цел да ја истакне улогата на фармацевтите во обезбедување на безбедни и ефикасни лекови, правилна и рационална употреба на лековите и намалување на ризиците од неправилна употреба. За реализација на оваа цел неопходно е јакнење на соработката, размена на знаења и искуства меѓу сите релевантни здравствени институции и секако давање на точни правилни препораки за употреба на лековите на нашите пациентите како крајни корисници на истиоте. Протокот на точна и навремено споделена информација, како меѓу нас фармацевтите, така и со лекарите и пациентите е основа за реализацијата на нашата заедничка цел.

Фармацевтскиот факултет, Фармацевтската комора и Фармацевтското друштво се столбови на фармацевтската дејност. МАЛМЕД во своето работење во спроведување на законите, подзаконските акти, стандардите и барањата на добрите пракси, дава силна професионална и стручна подршка на реализација на истите во оперативното работење на компаниите.

Нашата цел е иста со темата на Светскиот ден на фармацевтите а тоа е преку развој на професионалниот и стручен капацитет на тимот на МАЛМЕД, преку усогласување на законот и подзаконските акти со регулативата на ЕЗ да обезбедиме безбедни и ефикасни лекови за пациентите на нашата држава. Воедно да ја  развиваме и континуирано да ја подобруваме соработката со Фармацевтскиот факултет, Фармацевтската комора и Фармацевтското друштво како темел на фармацевтската дејност.


Barna të sigurtë dhe efikas për të gjithë

Tema në Ditën botërore të farmacistëve 2019 “Barna të sigurtë dhe efikas për të gjithë”, ka për qëllim të theksojë rolin e farmacistëve në sigurimin e barnave të sigurtë dhe efikas, përdorimi i duhur dhe racional i barnave dhe zvogëlimi i rreziqeve nga përdorimi jo i duhur. Për realizimin e këtij qëllimi është i domosdoshëm forcimi i bashkëpunimit, shkëmbimi i njohurive dhe përvojës midis të gjithëve, institucionet shëndetësore përkatëse dhe gjithësesi duke dhënë rekomandimet e sakta për përdorimin e barnave te pacientët tanë si shfryëtzues (konsumator) të fundit i të njejtit. Rrjedha e informacionit të saktë dhe në kohë të përbashkët, si, midis nesh farmacistët, ashtu edhe me mjekët dhe pacientët, është bazë për realizimin e qëllimit tonë të përbashkët.

Fakulteti i farmacisë, Oda e farmacistëve dhe Shoqëria farmaceutike, janë shtyllat e veprimtarisë së farmacistëve. MALMED në punën e saj, në zbatimin e ligjeve, akteve nënligjore, standartet dhe kërkesat e praktikave të mira, siguronë mbështetje të fortë profesionale në realizimin e të njejtës në punën operative të kompanive.

Qëllimi ynë është i njejtë me temën e ditës botërore të farmacistëve edhe atë përmes zhvillimit profesional dhe kapacitetit profesionist të ekipit të MALMED –it, përmes harmonizimit të ligjit dhe akteve nënligjore me regulativën e BE –së, të sigurojmë barna të sigurtë dhe efikas për pacientët e vendit tonë. Në të njejtën kohë ta zhvillojmë dhe vazhdimishtë ta përmirësojmë bashkëpunimin me fakultetin e Farmacisë, Odën e farmacistëve dhe Shoqërinë farmaceutike si bazë e veprimtarisë së farmacistëve.