+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Во рамките на Твининг проектот со Литванската Агенција за лекови, од 04 – 08 Октомври се спроведе обука на инспекторите на МАЛМЕД во делот на Добрата производна пракса. Целта на оваа обука беше зајакнување на капацитетите на МАЛМЕД, преку проценка на актуелните вештини на инспекторите, односно индентификација на јаките и слабите страни на инспекцискиот надзор и давање на конкретни препораки кои ќе овозможат инспекции по европски терк а со тоа и обезбедување на прозводство на лекови во согласност со стандардите на Европската Унија. Тоа во пракса значи обезбедување на квалитетни и ефикасни лекови но истворемено и унапредување на јавното здравје.


AKTIVITETET E PROJEKTIT TVINING TË MALMED -IT

Në kuadër të Projektit Tvining me Agjencinë e Barnave të Lituanisë, nga 4-8 Tetor, inspektorët e MALMED –it u trajnuan në lëminë e Praktikës së Mirë Prodhuese. Qëllimi i këtij trajnimi ishte forcimi i kapaciteteve të MALMED-it, duke vlerësuar aftësitë aktuale të inspektorëve, gjegjësisht identifikimin e pikave të forta dhe të dobëta të procesit të inspektimit dhe dhënien e rekomandimeve specifike që do të mundësojnë inspektime sipas rregullave evropiane, në këtë mënyrë duke siguruar prodhimin e barnave në pajtueshmërinë me standardet e Bashkimit Evropian. Në praktikë, kjo nënkupton sigurimin e barnave cilësore dhe efektive, por në të njëjtën kohë edhe avancimin e shëndetit publik.