+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Во рамки на Twinning Light проектот со ЛИТВАНСКАТА АГЕНЦИЈА за контрола на лекови, во Клубот на пратеници во Скопје, во тек е работилница со вработените од Одделението за хумани лекови, за проценка на документацијата на апликациите за добивање на одобрение за ставање на лек во промет, обнова и варијации.

Експерти од Литванија пред вработените од МАЛМЕД го презентираа начинот на валидација и евалуација на документацијата во постапките за добивање на Одобрение за ставање на лек во промет, типовите на апликации за регистрација, како и упатствата и препораките согласно ЕУ регулативата во делот на квалитетот, безбедноста и ефикасноста на лековите. Целта на работилницата е едукација на вработените и подобрување на квалитетот на процесите во МАЛМЕД за регистрација, обнова и варијација на лековите.

 


AKTIVITETET NË KUADËR TË PROJEKTIT TWINNING LIGHT

Në kuadër të projektit Twinning Light me Agjencinë Lituanike për Kontrollin e Barnave, në Klubin e deputetëve në Shkup, po zhvillohet një punëtori me stafin e Departamentit të barnave humane, për vlerësim të dokumentacionit të aplikacioneve për marrje të autorizimit, rinovim të lejës dhe variacionet e barnave.

Ekspertët nga Lituania para stafit të MALMED-it prezantuan metodën e validimit dhe evaluimit të dokumentacionit në procedurat për marrjen e një autorizimi, llojet e aplikacioneve për regjistrim, si dhe udhëzimet dhe rekomandimet sipas rregullores së BE-së për cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin e barnave. Qëllimi i punëtorisë është edukimi i të punësuarve dhe përmirësimi i cilësisë së proceseve në MALMED, për regjistrimin, rinovimin dhe variacionet e barnave.