+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Денеска во Владата на Републикa Северна Македонија, се одржа состанок на кој присуствуваа Директорот на Агенција за лекови и медицински средства Mr.farm.spec Lirim Shabani, министерот за здравство, Фатмир Меџити, претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Димитар Ковачевски, заменик министерката за здравство, Маја Манолева, советничката за здравство на премиерот, професор д-р Ана Данева-Маркова, претставници на Фондот за здравствено осигурување, претставници од фармацевтските компании, дел од стопанските комори во земјава, а во соработка со Здружението на пациенти на кој се разговараше за можни решенија за ажурирање на позитивната листа на лекови, како и за изнаоѓање одржливо трајно решение со цел поефикасно задоволување на потребите на граѓаните.

На состанокот беше потенцирано дека унапредувањето на јавното здравство и подобрувањето на грижата за пациентите е значаен стратешки приоритет. Оваа цел може да се постигне единствено преку обезбедување механизми за навремен и соодветен пристап до современи, висококвалитетни лекови и медицински помагала.

* * * * *

Sot, në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, u mbajt takim në të cilin morën pjesë Drejtori i Agjencionit për Barna dhe Pajisjeve Mjekësore Mr.farm.spec Lirim Shabani, Ministri i Shëndetësisë, Fatmir Mexhiti, Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, Zëvendësministrja e Shëndetësisë, Maja Manoleva, Këshilltarja për shëndetësi e Kryeministrit, Prof. Dr. Ana Daneva-Markova, përfaqësues të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, përfaqësues të kompanive farmaceutike, pjesë e Odave të Tregtisë në vend, si dhe në bashkëpunim me Shoqatën e Pacientëve, të cilët diskutuan për zgjidhje të mundshme për përditësimin e listës pozitive të barnave, si dhe gjetjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme dhe të vazhdueshme në mënyrë që të përmbushen në mënyrë më efektive nevojat e qytetarëve.

Në takim u theksua se promovimi i shëndetit publik dhe përmirësimi i kujdesit ndaj pacientit është prioritet i rëndësishëm strategjik. Ky synim mund të arrihet vetëm duke siguruar mekanizma për qasje adekuate dhe në kohë, për ilaçet dhe pajisjet mjekësore bashkëkohore, me cilësi të lartë.