+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Директорот на Агенција за лекови и медицински средства Доц. Д-р Ќахил Ибраими и заменик директорот М-р фарм. Роберт Бекироски, заедно со тим на претставници од МАЛМЕД учествуваше на Меѓународниот конгрес на фармацевти, во Дубровник, Хрватска (04 – 07. 04. 2019), организиран од Хрватското Фармацевско Друштво, во соработка со Фармацевски-Биохемиски факултет на Универзитетот во Загреб.

Тема на конгресот беше „Нова ера во фармацијата – подготвени за предизвици“. На настанот присуствуваа повеќе од 800 учесници.

Тематските секции опфатени на овој конгрес се однесуваа на 14 области, и тоа: болнички лекови, дигитални решенија во фармацијата, добра пракса во производство и промет на лекови, едукација и тренинзи во фармација, фармацевтска наука, фарамацевтски и фармакоекономски менаџмент, фитофармација и додатоци во исхрана, иновативни технологии во дистрибуција на лекови, клиничка фармација, магистрални и галенски лекови – традиција и иновација, онколошка фармација, регулаторни процеси како и здравствена екологија.

Овој настан беше една добра можност за тимот од МАЛМЕД да ги осознаат актуелните новини во фармацевтскиот сектор како и во Агенцијата за лекови и медицински средства на Хрватска и секако да разменат искуства со нивните колеги.


Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore mori pjesë në Kongresin Ndërkombëtar të farmacistëve në Kroaci

 

Drejtori Agjencisë së Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, Doc. D-r Qahil Ibraimi dhe zëvendës drejtori, Mr. Farm. Robert Bekiroski, së bashku me përfaqësues të punësuar në MALMED, këtyre ditëve (04 – 07. 04. 2019), morën pjesë në Kongresin ndërkombëtarë të farmacistëve në Dubrovnik të Kroacisë, që është organizuar nga Shoqata e Farmaceutëve të Kroacisë në bashkëpunim me Fakultetin e Farmacisë dhe Biokimisë, të Universitetit të Zagrebit.

Temë kryesore e Kongresit ka qenë “Epoka e re e farmacisë – të gatshëm për sfida”, ku morën pjesë mëse 800 pjesëmarrës, të cilët varësisht interesit, kanë prezantuar në 3 salla të ndryshme të ndara sipas temës që kanë trajnuar.

Sekcionet tematike të përfshira në këtë kongres ishin 14-të sosh, edhe atë: farmacia spitalore, zgjidhje digjitale në farmaci, praktika e mirë në prodhim dhe distibuim të barnave, edukime dhe trajnime në farmaci, shkenca farmaceutike, menaxhmenti farmaceutik dhe farmaekonomik, fitofarmacia dhe shtesat në ushqim, teknologji innovative të shpërndarjes së barnave, farmacia publike, farmacia klinike, përzierjet farmaceutike – tradita dhe inovacioni, farmacia onkologjike, shkenca rregullative, ekologjia shendetësore si dhe të ndryshme.

Kjo ngjarje ishte një rast i mirë  për ekipin e MALMED –it, të njohtohen me të rejat aktuale në sektorin e farmacisë si dhe të këmbejnë përvojën me kolegët e tyre pjesëmarrës në Kongres.