+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Shkarkoni dokumentin e paraqitjes së reaksioneve të padëshiruara të pajisjeve mjekësore.
Formular i paraqitjes së reaksioneve të padëshiruara të pajisjeve mjekësore (për punonjësit e shëndetësisë).

Formularin e plotësuar dorëzojeni në letër, në arkivin e Agjencisë së Barnave dhe të Pajisjeve Mjekësore në adresën: Rr. “Shën Kirili dhe Metodi”, nr. 54, kati i parë, 1000 Shkup ose dërgojeni në postën elektronike: materiovigilanca@malmed.gov.mk


E-Paraqitja e reaksioneve të padëshiruara të mjeteve shëndetësore (për punonjësit e shëndetësisë):

Shënoni datën e paraqitjes