Kако дел од своите континуирани активности во делот на фармаковигиланцата, Агенцијата за лекови и медицински средства на ден 10.12.2019 година одржа едукативно предавање во ЈЗУ УК за Радиотерапија и Oнкологија – Скопје.

Целта на предавањето беше подигање на свеста кај здравствените работници за пријавување на несакани реакции од употребата на лековите и медицинските средства. Посебно беше нагласено дека заради спецификата на терапијата кај пациентите кои се лекуваат на оваа Клиника неопходна е тесна соработка помеѓу здравствените работници и МАЛМЕД при пријавувањето на несаканите реакции од лековите.


Ligjëratë edukative në IPSH KU për Radioterapi dhe onkologji – Shkup

Si pjesë e aktiviteteve të vazhdueshme në sferën e farmakovigjilencës, Agjencia e barnave dhe pajisjeve mjekësore më 10.12.2019 mbajti ligjëratë edukative në IPSH KU për Radioterapi dhe onkologji – Shkup.

Qëllimi i ligjëratës ishte ngritja e vetëdijes tek punonjësit shëndetësor për raportimin e efekteve të padëshirueshme nga përdorimi i barnave dhe pajisjeve mjekësore. Në veçanti është theksuar që për shkak të terapisë specifike e cila përdoret tek pacientët që trajtohen në këtë klinike është i domosdoshëm bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet punonjësve shëndetësorë dhe Agjencisë së barnave gjatë raportimit të efekteve të padëshiruara të barnave.