Свечено отворање на Twinning Light проектот „Усогласување на законодавството за медицински производи со законодавството на ЕУ и унапредување на капацитетите за негово спроведување”

           На 13.09.2019 година, во Скопје, Република Северна Македонија ќе се одржи свеченото отворање на Twinning Light проектот, финансиран од ЕУ „Усогласување на законодав...

СРЕДБА СО EFPIA (Европска Федерација на Фармацевтската Индустрија и Асоцијации)

Директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства на РСМ  Доц. д-р Ќахил Ибраими и Заменик Директорот М-р фарм. Роберт Бекироски во месец Мај 2019 год. заедно ...

Учествуво на претставници од Агенцијата за лекови и медицински средства на Меѓународен конгрес во Црнa Горa

Претставници од МАЛМЕД, предводени од директорот Доц. д-р Ќахил Ибраими, учествуваше на Меѓународниот конгрес на фармацевти “Montenegro Stars” во Бечичи, организирана о...

Учествуво на претставници од МАЛМЕД на свечено отварање на нов погон за нестерилни полу-тврди и течни форми на лекови на Босналијек во Сараево

САРАЕВО, јуни – Претставници од Агенцијата за лекови и медицински средства, предводени од директорот Доц. д-р Ќахил Ибраими, учествуваше  на свечено отварење на  н...

Агенција за лекови и медицински средства учествуваше на Меѓународниот конгрес во Хрватска

Директорот на Агенција за лекови и медицински средства Доц. Д-р Ќахил Ибраими и заменик директорот М-р фарм. Роберт Бекироски, заедно со тим на претставници од МАЛ...

Известување за престанок на важење на мерка карантин

Ве известуваме дека Комисијата за безбедност и огласување при Агенцијата за лекови и медицински средства на ден 01.03.2019 година одржа седница и со записник бр.08-66/8 д...

Безбедносна информација за Medaxone (ceftriaxone) 2 g, прашок за раствор за инјектирање или инфузија

До: СИТЕ ЗДРАВСТЕВЕНИ РАБОТНИЦИ Предмет: Известување До Агенцијата за лекови и медицински средства од страна на повеќе здравствени установи од секундарна и терц...