Правилници за хумани лекови
Инструкција за испитување на биолошка расположивост и биоеквивалентност на лекови - „Службен весник на РМ“, бр. 68/04
Правилник за начинот на пренос на одобрението за ставање на лек во промет - „Службен весник на РМ“, бр. 58/08
Правилник за обновување на одобрението за ставање на лек во промет - „Службен весник на РМ“, бр. 65/08
Правилник за начинот на пријавување, содржината на образецот за пријавување на несаканите реакции на лековите и начинот на организација на системот на фармаковигиланца - „Службен весник на РМ“, бр. 93/08
Правилник за регистрација на традиционални хербални лекови - „Службен весник на РМ“, бр. 143/08
Правилник за содржината на барањето и поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање одобрение за промет на големо со лекови - „Службен весник на РМ“, бр. 151/08
Правилник за содржината на барањето и начинот на добивање на одобрение за увоз на лекови - „Службен весник на РМ“, бр. 151/08
Правилник за поблиските услови за начинот на отстранување на отпадот со лекови - „Службен весник на РМ“, бр. 153/08
Правилник за начинот на пропишување и издавање на лекови на рецепт - „Службен весник на РМ“, бр. 153/08
Правилник за содржината на барањето, начинот за регистрација на хомеопатски лекови, формата и содржината на документацијата - „Службен весник на РМ“, бр. 19/09
Правилник за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат изработка на галенски лекови - „Службен весник на РМ“, бр. 19/09
Правилник за начинот и постапката за аналитичкото испитување и начинот на контрола на квалитетот на лековите - „Службен весник на РМ“, бр. 24/09
Правилник за начинот и постапката за клиничките испитувања на лековите и содржината на документацијата - „Службен весник на РМ“, бр. 29/09
Правилник за изменување на правилникот за начинот и постапката за клиничките испитувања на лековите и содржината на документацијата - „Службен весник на РМ“, бр. 91/10
Правилник за изменување на правилникот за начинот и постапката за клиничките испитувања на лековите и содржината на документацијата - „Службен весник на РМ“, бр. 12/12
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот и постапката за клиничките испитувања на лековите и содржината на документацијата - „Службен весник на РМ“, бр. 126/12
Правилник за дополнување на правилникот за начинот и постапката за клиничките испитувања на лековите и содржината на документацијата - „Службен весник на РМ“, бр. 87/16
Правилник за структурата и содржината на упатството за употреба на лек - „Службен весник на РМ“, бр. 29/09
Правилник за начинот и постапката за фармаколошко-токсиколошкото и клиничкото испитување на лековите - „Службен весник на РМ“, бр. 73/09
Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение по барањето за добивање одобрение за промет на големо со лекови - „Службен весник на РМ“, бр. 150/11
Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение по барањето за добивање одобрение за производство на лекови - „Службен весник на РМ“, бр. 150/11
Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение по барањето за добивање одобрение за паралелен увоз на лекови - „Службен весник на РМ“, бр. 49/12
Листа на есенцијални лекови - „Службен весник на РМ“, бр. 19/15
Правилник за надоместоци и висина на трошоци што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и медицинските средства - „Службен весник на РМ“, бр. 188/15
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за надоместоци и висина на трошоци што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и медицинските средства - „Службен весник на РМ“, бр. 217/16
Правилник за добивање на одобрение за ставање на лек во промет - „Службен весник на РМ“, бр. 203/15
Правилник за утврдување на висината на надоместокот за носителите на лиценца за подвижна аптека - бр. 02-315/1 од 2016
Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација - „Службен весник на РМ“, бр. 17/16
Правилник за формата и содржината, како и начинот на издавањето и одземањето на легитимацијата - „Службен весник на РМ“, бр. 48/16
Правилник за поблиските услови за начинот на пропишување и издавање или продавање на лековите - „Службен весник на РМ“, бр. 94/16
Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог - „Службен весник на РМ“, бр. 135/16
Правилник за формата и содржината на гаранцијата за увезен лек - „Службен весник на РМ“, бр. 141/16
Правилник за податоците што се содржат на надворешното и контактното пакување на лековите, како и случаите кога може да се користи налепница - „Службен весник на РМ“, бр. 196/16
Правилник за содржината на барањето, документацијата и поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање одобрение за производство на лекови - „Службен весник на РМ“, бр. 220/16
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за содржината на барањето, документацијата и поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање одобрение за производство на лекови - Службен весник на РМ“, бр. 55/17
Правилник за содржината на барањето/известувањето и начинот за известување или одобрување на промените во одобрението за ставање на лек во промет или на веќе поднесената документација на лек што има одобрение за ставање во промет (*) - „Службен весник на РМ“, бр. 42/18
Насоки и услови за класификација на варијациите - „Службен весник на РМ“, бр. 42/18