Обрасци за лекови
Барање за добивање на одобрение за ставање на лек во промет-Образец 1 - „Службен весник на РМ“, бр. 203/15
Барање за обновување на одобрението за ставање на лек во промет-Образец 2
Барање за пренос на одобрението за ставање на лек во промет-Образец 3
Барање /известување за варијациja-Прилог бр. 1 - „Службен весник на РМ“, бр. 42/18
Барање за надградување на документацијата на лек што има одобрението за ставање во промет-Образец 5
Барање за добивање на одобрение за паралелен увоз на лекови-Образец ПУ 1
Барање за одобрување на промена на одобрение за паралелен увоз на лекови-Образец ПУ 2 - „Службен весник на РМ“, бр. 33/12
Барање за издавање на решение за одобрување на регистрација на хомеопатски лек во регистарот-Прилог бр. 1
Барање за издавање на решение за одобрување на измена на регистрација на хомеопатски лек во регистарот-Прилог бр. 2
Барање за издавање на решение за обнова на регистрација на хомеопатски лек во регистарот-Прилог бр. 3
Барање за бришење на хомеопатски лек од регистарот-Прилог бр. 4
Барање за регистрација на традиционален хербален лек (тх-лек)-Образец 1
Образец за поднесување барање за добивање одобрение за производство на лекови-Образец 1
Потребна документација за добивање одобрение за промет на мало со лекови што се продаваат без рецепт
Барање за вршење на дејност-промет на големо со лекови и медицински средства
Упатство за веледрогерија
Барање-образец за контрола на квалитетот на прва произведена/увезена серија на лек по добивање одобрение за ставање во промет
Обрасци за клинички испитувања
Барање за одобрување на клиничко испитување на лек – известување за клиничко испитивање-Прилог 1 - „Службен весник на РМ“, бр. 29/09
Барање за одобрување на промена и дополнување на протоколот – одобрението за клиничко испитување-Прилог 2 - „Службен весник на РМ“, бр. 29/09