Датум: 25 Ноември 2019

Контакт: Агенција за лекови и медицински средства (info@malmed.gov.mk)

 

Употреба на повеќе лекови истовремено? Поддржете ја кампањата на Агенцијата за лекови и медицински средства со пријавување на несакани реакции во неделата на безбедна употреба на лекови #MedSafetyWeek

 

Oд 25 – 29 ноември 2019 година по четврти пат ќе се одбележи неделата на безбедна употреба на лекови #MedSafetyWeek, каде регулаторните тела ширум светот преку социјалните медиуми ќе учествуваат во кампања за подигање на свеста за несаканите реакции на лековите и важноста од нивно пријавување. Оваа година кампањата се фокусира на полифармацијата (употребување на повеќе лекови истовремено), со јасна порака дека пријавувањето на несакани реакции при земање на повеќе лекови помага во заштитата на пациентите.

Агенцијата за лекови и медицински средства (МАЛМЕД) ќе учествува во  овогодинешната кампања на социјалните медиуми и ќе укаже на важноста за пријавување на несакани реакции. #MedSafetyWeek е заеднички проект помеѓу 57 регулаторни тела од целиот свет.

Полифармацијата се дефинира како употреба на четири или повеќе лекови на рецепт, без рецепт или традиционални хербални лекови во исто време. Полифармацијата ја зголемува веројатноста за појава на несакани реакции, како резултат на зголемениот ризик од интеракција помеѓу лековите, како и интеракција на лековите со храна или хербални производи.

Иако полифармацијата е почеста кај постарите лица, може да бидат засегнати сите кои користат повеќе лекови истовремено. Тоа особено се однесува на  пациентите со хронични заболувања, кои редовно земаат повеќе лекови. Студиите покажуваат дека една третина од луѓето над 75 години земаат најмалку шест лекови, а над еден милион луѓе дневно земаат осум или повеќе лекови истовремено.

М-р фарм. Висара Риза, Директор на Агенцијата за лекови и медицински средства укажува:

“Заштитата на пациентите е нашиот најголем приоритет. За ризиците кои постојат поврзани со полифармација, апелираме до пациентите (вклучувајќи ги и нивните старатели) како и здравствените работници да ги пријават сомневањата за несакани реакции до Агенцијата преку веб страната на МАЛМЕД или писарницата. Пријавувањето помага во подобрување на  безбедноста на лековите и може да резултира со прилагодено препишување на терапија или совети за начинот на употреба и информации за следењето на ефектите од лековите. Тоа ќе доведе до подобрување во придржувањето на пациентите кон третманот со што се подобрува безбедноста на пациентите.”


Datë: 25 Nëntor 2019

Kontakti: Agjencia e barnave dhe pajisjeve mjekësore (info@malmed.gov.mk)

 

Përdorni më shumë barna në të njëjtën kohë? Mbështetni fushatën e Agjencisë së barnave dhe pajisjeve mjekësore duke raportuar efektet anësore në Javën e përdorimit të sigurt të barnave #MedSafetyWeek

 

Nga data 25 – 29 nëntor 2019, për herë të katërt do të shënohet Java e përdorimit të sigurt të barnave #MedSafetyWeek, ku agjencitë rregullatore në të gjithë botën do të marrin pjesë në një fushatë për ngritje të vetëdijes për efektet anësore të barnave dhe rëndësinë e raportimit të tyre. Këtë vit fushata përqendrohet në polifarmacinë (përdorimi i më tepër barnave në të njëjtën kohë), me mesazhin e qartë se raportimi i efekteve anësore ndihmon në mbrojtjen e pacientëve.

Agjencia e barnave dhe pajisjeve mjekësore (MALMED) do të marrë pjesë në fushatën e këtij viti në mediat sociale dhe do të tregojë rëndësinë e raportimit të efekteve anësore. #MedSafetyWeek është një projekt i përbashkët i 57-të organeve rregullatore në të gjithë botën.

Polifarmacia definohet si përdorimi i katër ose më shumë barnave me recetë, pa recetë ose barna bimore tradicionale në të njëjtën kohë. Polifarmacia rrit mundësinë e efekteve anësore për shkak të rritjes së rrezikut të ndërveprimeve mes barnave, si dhe ndërveprimet e barnave me ushqimin ose produktet bimore.

Edhepse polifarmacia më shpesh paraqitet tek të moshuarit, mund të preken të gjithë ata që përdorin barna të shumta në të njëjtën kohë. Kjo posaçërisht ka të bëjë me pacientët me sëmundje kronike që rregullisht marrin më shumë barna. Studimet tregojnë se një e treta e njerëzve mbi moshën 75 vjeçare marrin të paktën gjashtë barna në ditë, dhe mbi një milion njerëz marrin tetë ose më shumë barna gjatë ditës.

Mr. farm. Visara Riza, drejtoreshë e Agjencisë së barnave dhe pajisjeve mjekësore, apelon:

“Mbrojtja e pacientëve është prioriteti ynë. Për rreziqet që lidhen me polifarmacinë, ne u apelojmë pacientëve (përfshirë kujdestarët e tyre), si dhe puntorëve shëndetësor të raportojnë efektet anësore në Agjenci përmes uebfaqes tonë MALMED ose Postës. Raportimi ndihmon në përmirësimin e sigurisë së ilaçeve mund të rezultojë me një rekomandim të adaptuar të terapisë, këshilla për mënyrën e përdorimit ose informacion mbi efektet anësore të ilaçit. Kjo do të çojë në përmirësimin e të përmbajturit të pacientit ndaj trajtimit, duke përmirësuar kështu sigurinë e pacientit.


 

Соопштение за јавноста по повод #MedSafetyWeek.pdf

Deklarate per shtyp me rastin #MedSafetyWeek.pdf