Правилници за медицински средства
Правилник за условите по однос на просторот, опремата, кадарот и потребната документација за запишување во регистарот на специјализирани продавници за медицински средства - „Службен весник на РМ“, бр. 101/18
Правилник за поблиските услови по однос на простор, опремата и кадарот, документацијата за запишување во регистарот на правни лица за промет на големо со медицински средства - „Службен весник на РМ“, бр. 220/16
Правилник за начинот за известување на несаканите ефекти за време на користењето на медицинското средство, видовите на реакциите што ги предизвикуваат, постапувањето на здравствените работници и добавувачите, како и начинот на организирање на системот за следење на несаканите ефекти и реакциите од медицинските средства - „Службен весник на РМ“, бр. 100/16
Правилник за надоместоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно законот за лековите и медицинските помагала - „Службен весник на РМ“, бр. 166/11
Правилник за содржината на образецот на барањето и потребната документација која треба да се достави за запишување на медицинските помагала во регистерот на медицински помагала во Република Македонија - „Службен весник на РМ“, бр. 151/10
Правилник за условите што треба да ги исполнат институциите што ја вршат оцената на сообразноста на одредени видови на медицински помагала - „Службен весник на РМ“, бр. 143/10
Правилник за потребната документација и начинот на пријавување на клиничките испитувања на медицинските помагала и настанатите промени и, известување за несакани реакции и настани, односно инциденти, како и условите кои треба да ги исполнат правните лица кои вршат клинички испитувања на медицински помагала - „Службен весник на РМ“, бр. 62/10
Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и формата на документацијата која треба да се достави за запишување во регистерот во производители на медицински помагала - „Службен весник на РМ“, бр. 92/09
Правилник за содржината и начинот на означување на надворешното и контактното пакување, како и упатството за употреба на медицинското помагало - „Службен весник на РМ“, бр. 24/09
Правилник за општите и посебните услови што треба да ги исполнат медицинските помагала - „Службен весник на РМ“, бр. 24/09
Правилник за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнат производителите на медицински помагала - „Службен весник на РМ“, бр. 19/09
Правилник за поблиските услови и начинот на класифицирање на медицинските помагала - „Службен весник на РМ“, бр. 125/08