Директор на Агенцијата за лекови и медицински средства:

Висара Риза, М-р фарм, МБА, Сци.канд

Родена: 24.10.1978 година

Град: Скопје

 

Биографски податоци:

Висара Риза, М-р, МБА, Сци.канд завршува средно медицинско училиште во Скопје.

Во 2003-та година, дипломира на Фармацевтскиот факултет во Скопје. Нејзиното академско усовршување продолжува со стекнување на титула Мастер по бизнис администрација, доделено од Cotrugli Business School, за подоцна да продолжи со специјализација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, во областа на фармацевтска регулатива и легислатива.

Освен албанскиот и македонскиот јазик, одлично го познава англискиот и српско-хрватскиот, а има многу добри познавања и на турскиот јазик.

Во текот на нејзиното работно искуство, Висара има работено за национални и меѓународни компании во регистрација на лекови, продажба, менаџмент и како консултант за Балканските земји.

Висара е во брак и е мајка на две деца.


 

Drejtore e Agjencisë së Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore

Visara Riza, Mr. pharm, MBA, Sci. kand.

Datëlindja: 24.10.1978

Qyteti: Shkup

 

Të dhëna biografike:

Visara Riza u lind në Shkup në 24.10.1978, ku e mbaroi edhe shkollën e mesme të mjekësisë.

Në vitin 2003 mbaroi Fakultetin e Farmacisë në Shkup. Ambiciet e saja akademike vazhdojnë me arritjen e titullit “Master i administrimit të biznesit”, që e mori në Cotrugli Business School. Më vonë do të vazhdojë me specializimin në Universitetin “Shën Qirili dhe Metodi” në lëminë e rregullativës dhe legjislacionit farmaceutik.

Përveç gjuhës shqipe dhe maqedonase, është njohëse e shkëlqyer e gjuhës angleze dhe serbokroate, ndërsa komunikon edhe në gjuhën turke.

Gjatë karrierës së saj, Visara ka punuar në kompani lokale dhe ndërkombëtare, si në regjistrim të barërave, në shitje, menaxhim dhe si konsultante për Ballkan.

Visara është e martuar dhe nënë e dy fëmijëve.