Директор на Агенцијата за лекови и медицински средства:

Доц. д-р Ќахил Ибраими

Роден: 21.07.1969 година

Град: Тетово

 

Биографски податоци:

Доц. д-р Ќахил Ибраими има завршено основно и средно образование во Тетово.

Студиите ги започнува на Факултетот за фармација во Сараево  но поради Балканската војна во 1991 година се трансферира на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје каде што и ги завршува во 1997 година.

Во 2011 година  е запишан на докторски студии при Факултетот за Медицински науки во Медицинскиот факултет во Тирана каде успешно ги заршува со одбрана на докторатот на тема: „ФАРМАКОКИНЕТИКА И ФАРМАКОДИНАМИКА НА КАРДИОТОНИЧНИТЕ ГЛИКОЗИДИ КАЈ СРЦЕВА  ИНСУФИЦИЕНЦИЈА“

 

Професионална кариера:

– 2004 – 2005 година – Директор на аптека „Алба Фарм“

– 2005 – 2008 година – Директор на аптека „Тина Фарм“

– 2008 – 2010 година – Директор на веледрогерија „Ема Фарм“

– 2005 – 2011 година – Носител на дејноста во веледрогеријата „Медисан комерц“, Приштина

– Од 2007 година е член на здружението на Фармацевти на Р. Косово

– Од 2007 – 2017 година – Асистент, во отсекот Фармација на Факултетот за Медицински науки во Државниот универзитет во Тетово.

– Во Мај 2018 година се здобива со звање доцент за наставните предмети Фрамакологија, Вовед во клиничка фармација и Фармакогнозија.

Од професионалните активности може да се издвојат  членувањето во организациони одбори на повеќе научни конференции на локално и  меѓународно ниво каде што тој учествувал и со свои научни трудови.


 

Drejtor i Agjencisë për Barna dhe Pajisje Mjekësore

Doc. Dr. Qahil Ibraimi

lindur: 21 korrik 1969

Qyteti: Tetovë

 

Të dhëna biografike:

Doc. Dr. Qahil Ibraimi ka përfunduar arsimin fillor dhe të mesëm ne qytetin e Tetovës.

Studimet ka filluar në Fakultetin e Farmacisë në Sarajevë, por për shkak të Luftës Ballkanike në vitin 1991 transferohet në Universitetin “Shën. Cirili dhe Metodi ” në Shkup, ku i kompleton ato në vitin 1997.

Në vitin 2011 ai u regjistrua në studimet e doktoraturës në Fakultetin e Shkencave të Mjekësisë në Universitetin e Mjekësisë të Tiranës, ku mbrojti me sukses doktoratën e tij me temë: “FARMAKOKINETIKA DHE DINAMIKA E VEPRIMIT TE GLUKOZIDEVE KARDIAKE NE INSUFICIENCEN KARDIAKE”

 

Karriera profesionale:

– 2004-2005 – Drejtor i farmacisë “Alba Pharm”

– 2005 – 2008 – Drejtor i farmacisë “Tina Farm”

– 2008 – 2010 – Drejtor i shitjes me shumicë në “Fermë Emma”

– 2005 – 2011 – Bartës i veprimtarisë shitje me shumicë në firmën “Medisan komerc”, Prishtinë

– Që nga viti 2007, është anëtar i Shoqatës së Farmacistëve të Republikës së Kosovës.

– Nga viti 2007 deri në vitin 2017 – Asistent, Departamenti i Farmacisë në Fakultetin e Shkencave Mjekësore në Universitetin Shtetëror të Tetovës

-Në vitin 2018 zgjidhet në thirrjen mësimore-shkencore docent për lëndët Farmakologji, Hyrje në farmaci klinike dhe Farmakognozi në Fakultetin e Shkencave mjekësore në Tetovë

Nga aktivitetet profesionale  mund të veçohet anëtarësimi në bordet organizative në shumë konferenca shkencore me karakter vendor dhe ndërkombëtar ku ai ka marë pjesë me shumë punime të  veta shkenore nga lëmi i farmacisë.