Обрасци за медицински средства
Барање за вршење на дејност-промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала
Барање за добивање на одобрение за паралелен увоз на медицински средства - образец ПУМПС
Oбразец на барањето за запишување на медицинските помагала од КЛАСА I во регистерот на медицински помагала во Република Македонија - Образец бр. 1 - „Службен весник на РМ“, бр. 151/10
Образец на барањето за запишување на медицинските помагала од КЛАСА IIA, IIB и III во регистерот на медицински помагала во Република Македонија - Образец бр. 2 - „Службен весник на РМ“, бр. 151/10
Образец на барањето за запишување на “ИН ВИТРО“ дијагностички медицинските помагала во регистерот на медицински помагала во Република Македонија - Образец бр. 3 - „Службен весник на РМ“, бр. 151/10
Образец на барањето за запишување на АИМД медицинските помагала во регистерот на медицински помагала во Република Македонија - Образец бр. 4 - „Службен весник на РМ“, бр. 151/10