Агенцијата за лекови и медицински средства во Ноември 2019 година успешно го заврши третиот циклус на ISO 9001 :2015 сертификација, и се здоби со нов сертификат за квалитет.

Успешно завршената сертификација значи продолжување на заложбите на МАЛМЕД за подобрување на стандардите за работа, надградба на постоечкиот систем за управување со квалитет, унапредување на процесите, инвестирање и унапредување на човечките ресурси, се со цел развивање и унапредување на квалитетот на нашите услуги преку разбирање и исполнување на барањата и очекувањата на нашите корисници. Во сертификацијата се вклучени преку 50 работни процедури од Агенцијата, поврзани со постапките за безбедни, квалитетни и ефикасни лекови и медицински средства, како и процедури кои се однесуваат на развој на организациската структура и оштите процеси на МАЛМЕД.

Тоа е уште една потврда за нашите заложби за стабилните работни процеси, афирмација на Агенцијата  за лекови и медицнски средства како стручна, независна, ефикасна, општествено призната и професионална агенција која ќе може да се споредува со останатите надлежни органи за лекови и медицински средства во регионот и ЕУ.


MALMED-i me ISO çertifikatë të ri

Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore mbaroi me sukses çertifikimin ISO duke marrë çertifikatën për kualitet ISO 9001: 2015.

Çertifikimi i kryer me sukses nënkupton vazhdimin e përpjekjeve të MALMED-it për të përmirësuar standardet e funksionimit, përmirësimin e sistemit ekzistues të menaxhimit të cilësisë, përmirësimin e proceseve, investimin dhe përmirësimin e burimeve njerëzore, në mënyrë që të zhvillojë dhe përmirësojë cilësinë e shërbimeve tona përmes të kuptuarit dhe duke përmbushur kërkesat dhe pritjet e klientëve tanë.

Ky është një konfirmim tjetër i angazhimit tonë për proceset e shëndosha të punës, afirmimin e Agjencisë së Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore si një agjenci profesionale, të pavarur, efikase, të njohur shoqërore dhe profesionale që mund të krahasohet me autoritetet e tjera të barnave dhe pajisjeve mjekësore në rajon dhe BE.