Програмата за имунизација е еден од здравствените приоритети на Владата на Република Северна Македонија. Со таа цел се организираше стручен состанок под наслов ВАКЦИНИ – ЕФИКАСНА АЛАТКА ЗА ПОДОБРО ЈАВНО ЗДРАВЈЕ во организација на Македонското фармацевтско друштво заедно со експерти од Комитетот за имунизација при Министерство за здравство, во соработка со професори од Фармацевтскиот факултет-УКИМ, Институтот за јавно здравје и меѓународни експерти од СЗО и УНИЦЕФ.

Темата на состанокот беше планирање, финансирање и набавка на вакцини, вклучително и сите чекори кои се дел од програмата за имунизација. Директорот на МАЛМЕД, М-р Фарм. Висара Риза имаше поздравно обраќање до присутните на стручниот состанок, при што го напомена фактот за успешноста на МАЛМЕД во следење на безбедноста и квалитетот на вакцините.


VAKCINAT – MJETE EFIKASE PËR PËRMIRËSIMIN E SHËNDETIT PUBLIK

Programi i imunizimit është një nga prioritetet shëndetësore të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për këtë qëllim, u organizua takim profesional nën titullin: VAKCINAT – MJETE EFIKASE PËR PËRMIRËSIMIN E SHËNDETIT PUBLIK, të organizuar nga Shoqëria Farmaceutike Maqedonasë, së bashku me ekspertë të Komitetit të Imunizimit të Ministrisë së Shëndetësisë, në bashkëpunim me profesorë dhe ekspertë ndërkombëtarë nga OBSH dhe UNICEF.

Tema e takimit ishte planifikimi, financimi dhe prokurimi i vaksinave, përfshirë të gjitha hapat që janë pjesë e programit të imunizimit. Drejtori i MALMED, Mr. Pharm. Visara Riza të pranishmëve iu drejtua me një fjalim përshëndetës, duke theksuar suksesin e MALMED-it në monitorimin e sigurisë dhe cilësisë së vaksinave.