Печати

Information

Латинично име: Тест
Генеричко име: Тест
Пакување: Тест
Јачина: Тест
Фармацевтска форма: Тест
Начин на издавање: Тест
Производител: Тест
Носител на одобрение: Тест
Број на решение: 321321
Датум на решение: 10-22-2015
Датум на важност: 10-28-2015
Големопродажна цена без ДДВ: 32132
Малопродажна цена со ДДВ: 321321
Упатство: Download file
nopic