Печати

Information

Латинично име: Тест
Генеричко име: Тест
Пакување: Тест
Јачина: Тест
Фармацевтска форма: Тест
Начин на издавање: Тест
Производител: Тест
Носител на одобрение: Тест
Број на решение: Тест
Датум на решение: 10-27-2015
Датум на важност: 10-29-2015
Големопродажна цена без ДДВ: 3424324
Малопродажна цена со ДДВ: 32432324
Упатство: Download file
nopic