ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СИТЕ НОСИТЕЛИ НА ОДОБРЕНИЈА

Почитувани,

Ве известуваме дека започнувајќи од 1ви Септември 2015 година, уплатите за сите постапки (од модул I до модул V) од делот  за регистрација на лекови како и сите постапки за регистрација на  медицински средства, се врши на жиро сметката на Агенцијата за лекови и медицински средства.

                              

Уплатата на висината на утврдените надоместоци во врска со Правилникот за надоместоци што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и медицинските помагала (Службен весник на Р. Македонија бр. 166/11) се врши во корист на примачот, како што следи:

1.назив и седиште на примачот:
Трезорска сметка
Агенција за лекови – Р. Македонија
банка на примачот: Народна Банка на Р. Македонија
трансакциска сметка: 100000000063095
сметка на буџетски корисник: 1900162391-631-14
приходна шифра: 723813-30
образец: ПП50
за надоместоци согласно член 2, 2-a, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 и 14 од Правилникот.

2.назив и седиште на примачот:
Трезорска сметка
Агенција за лекови – Р. Македонија
банка на примачот: Народна Банка на Р. Македонија
трансакциска сметка: 100000000063095
сметка на буџетски корисник: 1900162391-787-14
приходна шифра: 723819-30
образец: ПП50
за надоместоци согласно член 7 од Правилникот.