Стручно мислење

Носителот на дозвола поднесува барање за издавање на стручно мислење на пропишан образец  - Барање за издавање на стручни мислења за прашања од надлежност на Агенцијата за лекови и медицински средства. По извршената уплата, стручни лица вршат проценка и подготовка на стручно мислење согласно барањето.