Соопштенија

22.08.2017-СООПШТЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НОВ ДИРЕКТОР НА МАЛМЕД


09.02.2016-РАБОТНА ВЕРЗИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ, СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НЕСАКАНИТЕ РЕАКЦИИ НА ЛЕКОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ НА ФАРМАКОВИГИЛАНЦА


 05.02.2016-ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА


27.01.2016-ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПОДВИЖНА АПТЕКА


13.01.2016-ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДО КОМИСИЈА ЗА КЛИНИЧКИ ИСПИТУВАЊА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ И МАРТ


13.01.2016-ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДО ЕТИЧКА КОМИСИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ, ФЕВРУАРИ И МАРТ


22.12.2015-ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ЛЕКОТ EFFERALGAN ОД ПРОМЕТ


20.12.2015-ЈАВНА ДЕБАТА на тема „ПРИМЕНАТА НА ИНДИСКИОТ КОНОП И КАНАБИНОИДИТЕ ВО МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ“


22.11.2015-ЈАВНА ДЕБАТА на тема „ПРИМЕНАТА НА ИНДИСКИОТ КОНОП И КАНАБИНОИДИТЕ ВО МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ“


16.11.2015-ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО НОСИТЕЛИ НА ОДОБРЕНИЈА НА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА


ПРАВИЛНИК ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТАПКИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РОКОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДО ЕТИЧКА КОМИСИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ЈАВНОСТА


ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СИТЕ НОСИТЕЛИ НА ОДОБРЕНИЈА 


ГОДИШНИНА ОД ОСНОВАЊЕТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА 


КУРСНА ЛИСТА - НАРОДНА БАНКА НА РМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА ОДОБРЕНИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ТРАДИЦИОНАЛНИ ХЕРБАЛНИ И ХОМЕОПАТСКИ ЛЕКОВИ